Regulamin korzystania z serwisu frix.pl

I. Postanowienia ogólne.


Administratorem serwisu frix.pl jest Grupa Wirtualna Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Jutrzenki 137 A, 02-231 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000373814, posiadająca NIP: 527-264-55-93 oraz REGON: 142742958, o kapitale zakładowym wynoszącym 5.000,00 (pięć tysięcy) złotych. Aktualne dane spółki, w tym dane kontaktowe (numery telefonów, numery faksu, adresy e-mail) umieszczone są na stronie http://firma.o2.pl.


Administrator serwisu frix.pl zwany jest w dalszej części niniejszego regulaminu Grupa Wirtualna Polska.


Niniejszy regulamin zwany jest w dalszej części Regulaminem.


Pozostałe definicje stosowane w Regulaminie:


 1. użytkownik – osoba korzystająca z serwisu frix.pl, niezależnie od faktu umieszczenia w tym serwisie jakichkolwiek informacji na swój temat. Użytkownikiem serwisu może być wyłącznie osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoba małoletnia i/lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych może być również użytkownikiem pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego. W przypadku określonych usług serwisu frix.pl, Grupa Wirtualna Polska zastrzega sobie prawo wprowadzenia innych kryteriów uprawniających do korzystania z serwisu lub jego części, w tym w szczególności spełnienia wymogu pełnoletniości w przypadku określonych treści np. treści mających charakter drastyczny, erotyczny itp.

 2. serwis frix.pl (lub serwis) – zbiór stron www w domenie o nazwie frix.pl, składających się na serwis frix.pl, umieszczony na stronie głównej http://www.frix.pl/, umożliwiający w szczególności umieszczanie na forach dyskusyjnych określonych wpisów, wypowiedzi, komentarzy, opinii, plików, nowych tematów, jak również zakładanie własnych forów dyskusyjnych w celu, między innymi, ich udostępnienia innym użytkownikom, jak również komentowanie i umieszczenie własnych autorskich przemyśleń na temat umieszczonych wpisów.

 3. plik - zamieszczony w serwisie przez użytkownika plik; formaty, dopuszczalne wielkości plików i inne cechy zależne są od bieżącej funkcjonalności serwisu (aktualne dane w tym zakresie znajdują się na http://www.frix.pl/ w części poświęconej funkcjonalności).

 4. serwery Grupa Wirtualna Polska – serwery Grupa Wirtualna Polska, na których zainstalowane jest odpowiednie oprogramowanie obsługujące serwis frix.pl i na których - w ramach serwisu frix.pl - zapisywane są wpisy, wypowiedzi, pliki, opinie, komentarze, zamieszczane przez użytkownika oraz wszelkie inne treści umieszczone w serwisie.

 5. konto – założone przez użytkownika serwisu frix.pl konto. Użytkownik może korzystać z konta (funkcjonalności, jaką daje posiadanie konta) dopiero po dokonaniu rejestracji i po aktywowaniu konta. Aktywacja konta następuje poprzez kliknięcie linku aktywującego przesłanego przez system informatyczny Grupa Wirtualna Polska w wiadomości e-mail na podany przez użytkownika w trakcie rejestracji adres e-mail. Użytkownik konta aktywnego (konta po dokonaniu rejestracji i aktywacji) może zawsze, w czasie dostępności serwisu frix.pl, dokonać zmiany hasła do konta oraz aktualizacji danych podawanych podczas procesu rejestracji, poprzez zalogowanie się na konto użytkownika i złożenie odpowiedniej dyspozycji zmiany hasła.

 6. profil użytkownika – miejsce w serwisie frix.pl, zawierające informacje o użytkowniku, dobrowolnie podane przez użytkownika, stosownie do oferowanej w danym czasie funkcjonalności serwisu frix.pl. Zmiana danych w profilu użytkownika możliwa jest po uprzednim zalogowaniu się przez użytkownika danego profilu na konto. Profil użytkownika posiadają wyłącznie użytkownicy posiadający aktywne konto.


II. Zasady korzystania z serwisu frix.pl


 1. Regulamin określa ogólne zasady korzystania z serwisu frix.pl umożliwiającego użytkownikom nieodpłatne umieszczanie m.in. określonych wpisów, wypowiedzi, komentarzy, opinii, tematów w serwisie frix.pl, jak również prawa i obowiązki użytkowników a także prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności Grupa Wirtualna Polska jako Administratora serwisu frix.pl. W kwestiach w Regulaminie nieuregulowanych, zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego polskiego prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

 2. Dla prawidłowego korzystania z serwisu frix.pl niezbędne jest: posiadanie odpowiednich urządzeń umożliwiających dostęp do Internetu oraz posiadanie odpowiedniego oprogramowania niezbędnego dla przeglądania zasobów Internetu. Warunkiem koniecznym dla przeprowadzenia procesu rejestracji w serwisie frix.pl jest posiadanie adresu e-mail (dotyczy wyłącznie użytkowników, chcących posiadać aktywne konto w serwisie).

 3. Każdy użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.

 4. Wszelkie prawa do serwisu frix.pl, w tym w szczególności prawa autorskie (z wyłączeniem utworów umieszczanych przez użytkowników, do których prawa Grupa Wirtualna Polska przysługują jedynie w zakresie określonym przepisami prawa) przysługują Grupa Wirtualna Polska.

 5. Użytkownik w ramach korzystania z serwisu frix.pl, na zasadach określonych Regulaminem, i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, ma prawo w szczególności:

  • przeglądać serwis frix.pl, w tym treści umieszczone w serwisie przez siebie lub innych użytkowników,
  • zamieszczać w serwisie posty, wpisy, komentarze, opinie, pliki, nowe tematy na forach dyskusyjnych oraz inne treści oraz zakładać nowe fora dyskusyjne,
  • komentować umieszczone przez innych użytkowników treści,
  • umieszczać w innych serwisach lub stronach internetowych, na forach dyskusyjnych lub jakichkolwiek innych witrynach internetowych oraz rozpowszechniać w Internecie w inny sposób (np. za pośrednictwem poczty elektronicznej, komunikatorów) linki do poszczególnych stron funkcjonujących w ramach serwisu frix.pl,


 6. Warunkiem korzystania z serwisu frix.pl jest wyrażenie przez użytkownika zgody na postanowienia Regulaminu. Korzystanie przez użytkownika z serwisu frix.pl oznacza, iż uważnie zapoznał się on z treścią Regulaminu, akceptuje Regulamin i wyraża zgodę na jego postanowienia. Korzystanie przez użytkownika z serwisu frix.pl polegające na umieszczaniu w serwisie określonych postów, plików, komentarzy, opinii lub innych treści oznacza, iż użytkownik zaświadcza, iż przysługują mu prawa do umieszczenia takich treści w serwisie frix.pl oraz jest władny udzielić Grupa Wirtualna Polska określonych w Regulaminie zgód. Konsekwencje takich działań, w szczególności brak stosownych praw lub uprawnień, obciążają wyłącznie użytkownika dopuszczającego się niezgodnych z prawem działań.

 7. Za skutki działań użytkownika polegających na umieszczaniu określonych postów, wpisów, plików, komentarzy, opinii lub innych treści w serwisie frix.pl, a także za skutki udzielenia Grupa Wirtualna Polska, zgodnie z Regulaminem, przez użytkownika zgód, w tym za korzystanie przez Grupa Wirtualna Polska z udzielonych przez użytkownika praw (zgód) w granicach tych praw (zgód), odpowiedzialność ponosi wyłącznie ten użytkownik. W przypadku gdyby jakikolwiek podmiot wystąpił z roszczeniami wobec Grupa Wirtualna Polska z tytułu umieszczenia przez danego użytkownika określonych postów, plików, komentarzy lub innych treści w serwisie frix.pl lub z tytułu udzielenia Grupa Wirtualna Polska, zgodnie z Regulaminem, przez użytkownika zgód, a także z tytułu korzystania przez Grupa Wirtualna Polska z udzielonych przez użytkownika praw (zgód) w granicach tych praw (zgód), użytkownik będzie zobowiązany bezwarunkowo, nieodwołalnie i na pierwsze żądanie Grupa Wirtualna Polska lub takiego podmiotu zadośćuczynić jego uzasadnionym roszczeniom. W przypadku gdyby Grupa Wirtualna Polska już zadośćuczyniło takim roszczeniom, użytkownik będzie zobowiązany do zapłaty Grupa Wirtualna Polska wszelkich poniesionych z tego tytułu przez Grupa Wirtualna Polska kosztów, w tym kosztów pomocy prawnej.

 8. Użytkownik korzystając w serwisu frix.pl poprzez umieszczanie konkretnych postów, plików, komentarzy lub innych treści zapewnia, iż służą mu w tym względzie wszelkie prawa, w tym w szczególności prawa majątkowe autorskie, oraz że nie narusza swym działaniem praw osób trzecich, oraz że jest w świetle prawa władny do takich działań (zapewnienie legalności działań użytkownika), jak również jest władny do udzielenia Grupa Wirtualna Polska określonych w Regulaminie zgód, a wykonywanie praw przez Grupa Wirtualna Polska zgodnie z ich zakresem (zakresem zgód) nie naruszy praw osób trzecich.

 9. Z tytułu korzystania z serwisu frix.pl Grupa Wirtualna Polska nie pobiera od użytkownika wynagrodzenia. Z tytułu korzystania z serwisu frix.pl użytkownikowi nie należy się jakiekolwiek wynagrodzenie, w tym także za udzielone zgodnie z Regulaminem zgody.

 10. Z serwisu frix.pl użytkownicy mogą korzystać dokonując rejestracji i aktywacji konta lub bez dokonywania rejestracji i aktywacji. Grupa Wirtualna Polska różnicuje funkcjonalność serwisu frix.pl dla użytkowników, w zależności od tego, czy dokonali rejestracji i aktywacji. Użytkownicy, którzy nie dokonali rejestracji i aktywacji konta zgodnie z Regulaminem, mogą jedynie przeglądać zasoby serwisu frix.pl lub w inny sposób korzystać z serwisu jako użytkownicy anonimowi (bez stałego, zarezerwowanego dla nich pseudonimu lub innego podobnego oznaczenia). Użytkownicy, którzy dokonali rejestracji i aktywacji konta zgodnie z Regulaminem, mogą przeglądać zasoby serwisu lub w inny sposób korzystać z frix.pl, w tym zamieszczać posty, pliki, komentarze lub inne treści zgodnie z funkcjonalnością serwisu frix.pl, jako użytkownicy posiadający stały, zarezerwowany dla nich pseudonim lub inne podobne oznaczenie. Zastrzega się inne zróżnicowanie funkcjonalności serwisu w zależności od tego, czy użytkownik jest użytkownikiem zarejestrowanym posiadającym aktywne konto (aktualne dane w tym zakresie znajdują się na http://www.frix.pl/ w części poświęconej funkcjonalności).

 11. Zarówno podanie danych koniecznych dla rejestracji jak i korzystanie z usługi serwisu frix.pl są dobrowolne.

 12. Po dokonaniu aktywacji konta, użytkownik może w każdej chwili usunąć swoje konto w serwisie frix.pl, poprzez złożenie dyspozycji usunięcia konta pod adresem http://pomoc.o2.pl/formularz.html?serwis=inne (wysłanie dyspozycji musi nastąpić z adresu e-mail podanego przez użytkownika w profilu użytkownika jako adres do korespondencji). Użytkownik posiadający aktywne konto może pod własnym pseudonimem lub innym podobnym oznaczeniem: zamieszczać posty, wpisy, komentarze, opinie, nowe tematy, zakładać nowe fora dyskusyjne jak i dodawać pliki lub inne treści za pomocą panelu zgodnie z dostępną funkcjonalnością serwisu frix.pl.

 13. Treści zamieszczane przez użytkownika stają się dostępne w serwisie niezwłocznie po ich umieszczeniu przez użytkownika, przy czym Grupa Wirtualna Polska zastrzega możliwość opóźnień.

 14. W przypadku dokonania przez użytkownika rejestracji i aktywowania konta, podany przy rejestracji lub później zmieniony adres poczty elektronicznej (e-mail) jest wykorzystywany przez Grupa Wirtualna Polska wyłącznie do:

  • przesyłania użytkownikowi (na jego żądanie) na podany adres e-mail hasła do konta,
  • kontaktowania się Grupa Wirtualna Polska z użytkownikiem w sprawach związanych z serwisem frix.pl (w szczególności do informowania o zmianach w serwisie, nowościach, pytaniach innych użytkowników itp.).


 15. Użytkownik rejestrując i aktywując konto, wyraża zgodę na przetwarzanie adresu e-mail podanego podczas rejestracji w celach, o których mowa w punkcie poprzedzającym, oraz w celach marketingowych i informacyjnych, w tym w szczególności wyraża zgodę na otrzymywanie komunikatów lub informacji Grupa Wirtualna Polska lub innych podmiotów (za wiedzą i wyraźnym przyzwoleniem Grupa Wirtualna Polska) oraz informacji dotyczących produktów lub usług Grupa Wirtualna Polska jak i innych podmiotów (za wiedzą i wyraźnym przyzwoleniem Grupa Wirtualna Polska).

 16. Odpowiedzialnym za wszelkie działania związane z posługiwaniem się hasłem do danego konta jest użytkownik tego konta. Użytkownik jest zobowiązany do utrzymania w ścisłej tajemnicy hasła koniecznego do zalogowania się na konto. Zakazane jest udostępnianie komukolwiek hasła do konta. Hasło stanowi informację poufną, do wyłącznej wiadomości użytkownika. Grupa Wirtualna Polska sugeruje użytkownikom taki dobór hasła, aby jego odgadnięcie nie było możliwe przez inne osoby lub programy komputerowe. Grupa Wirtualna Polska sugeruje użytkownikom, aby dokonywali zmiany hasła co pewien czas (np. co miesiąc).

 17. Zakazane jest udostępnianie innym osobom danych niezbędnych do korzystania serwisu z wykorzystaniem konta użytkownika.

 18. Zakazane jest przenoszenie praw przysługujących użytkownikowi a wynikających z posiadania konta w serwisie frix.pl na inne osoby, bez wyraźnej, pisemnej pod rygorem nieważności, zgody Grupa Wirtualna Polska. W szczególności zakazane jest przenoszenie uprawnień do konta na innego użytkownika. Z konta może korzystać wyłącznie jedna osoba (użytkownik – założyciel konta).

 19. Każdy użytkownik serwisu frix.pl jest zobowiązany do korzystania z serwisu w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, obowiązującym w Polsce prawem, zasadami współżycia społecznego, normami społeczno-obyczajowymi i zasadami "netykiety." Zakazane jest (i jest rozumiane za naruszenie postanowień niniejszego punktu Regulaminu):

  • rozsyłanie do innych użytkowników spamu (w tym "niechcianej" reklamy, reklamy rozsyłanej bez wiedzy i zgody Grupa Wirtualna Polska), treści o charakterze promującym lub reklamującym (w szczególności reklama własnego lub cudzego przedsiębiorstwa, usług lub produktów, zamieszczenie linków do innych stron, zamieszczenie jakichkolwiek materiałów z adresami innych stron), o ile głównym celem takich treści jest reklama lub promocja, rozsyłanie do innych użytkowników lub umieszczanie w serwisie treści sprzecznych z prawem, naruszających zasady współżycia społecznego, powszechnie akceptowalne normy społeczno-obyczajowe (w szczególności zakazane jest umieszczenie w serwisie frix.pl treści nawołujących do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, treści o charakterze pornograficznym, treści pochwalających faszyzm, komunizm, nazizm, treści pochwalających, propagujących lub promujących przemoc, naruszających uczucia religijne),
  • podszywanie się pod inne osoby,
  • naruszanie tajemnicy korespondencji,
  • naruszanie w jakikolwiek sposób praw osób trzecich w szczególności, własności intelektualnej osób trzecich, w tym praw autorskich osób trzecich oraz dóbr osobistych osób trzecich, w tym także prawa do wizerunku, dobrego imienia, czci,
  • przenoszenie prawa do korzystania z serwisu frix.pl na inną osobę bez pisemnej pod rygorem nieważności zgody Grupa Wirtualna Polska,
  • inne zachowanie użytkownika w sposób oczywisty sprzeczne z obowiązującym porządkiem prawnym, zasadami współżycia społecznego, normami społeczno-obyczajowymi lub zasadami "netykiety", w tym zachowania polegające na istotnym, ponad przeciętną miarę, obciążaniu serwerów lub łączy Grupa Wirtualna Polska, dokonywaniu włamań lub prób włamań do systemów informatycznych Grupa Wirtualna Polska, dokonywanie włamań lub prób włamań na konta innych użytkowników itp.

 20. Użytkownik korzystając z serwisu oświadcza, iż przyjął do wiadomości, iż ewentualne usunięcie utworzonego przez niego konta lub konkretnej treści jest równoznaczne z powiadomieniem go o zamiarze usunięcia odpowiednio konta lub treści ze względu na naruszenie postanowień Regulaminu, w tym w szczególności punktu 19 a-f Regulaminu, lub ze względu na wpłynięcie urzędowego zawiadomienia lub uzyskanie przez Grupa Wirtualna Polska wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze zamieszczonego postu, pliku, komentarza lub innej treści lub z innych powodów, wynikających z przepisów prawa lub Regulaminu, w oparciu o które Grupa Wirtualna Polska ma prawo usunąć konto lub konkretną treść. Niezależnie od powyższego Grupa Wirtualna Polska jest uprawniona do dalej idących, przewidzianych prawem kroków, w tym do powiadomienia właściwych organów państwowych, powołanych do zapobiegania i ścigania przestępstw.

 21. Grupa Wirtualna Polska oświadcza, iż dokłada wszelkich starań, by serwis frix.pl dostępny był nieprzerwanie oraz by świadczone w jego ramach usługi były na najwyższym możliwym poziomie, przy czym, mając na uwadze nieodpłatny charakter serwisu frix.pl, Grupa Wirtualna Polska nie wyklucza czasowego zawieszenia dostępności serwisu frix.pl w przypadku konieczności przeprowadzenia napraw lub konserwacji systemów obsługujących ten serwis oraz w związku z koniecznością ich modernizacji lub rozbudowy.

 22. W przypadku gdy przerwa lub czasowe zawieszenie dostępności serwisu frix.pl będą możliwe do przewidzenia, o ile to będzie możliwe i uzasadnione, Grupa Wirtualna Polska powiadomi użytkownika o takich zdarzeniach z odpowiednim wyprzedzeniem umieszczając na stronie główniej serwisu frix.pl (http://www.frix.pl/) stosowną informację.

 23. Grupa Wirtualna Polska oświadcza, iż dokłada wszelkich starań, aby użytkownicy serwisu frix.pl nie otrzymywali spamu bądź innych niepożądanych przez nich informacji wysłanych do nich wbrew ich wiedzy lub zgody przez innych użytkowników z wykorzystaniem udostępnionych w serwisie narzędzi komunikacji z innymi użytkownikami. Wszelkie tego typu zdarzenia należy zgłaszać na adres abuse@firma.o2.

 24. W ramach serwisu frix.pl Grupa Wirtualna Polska zapewnia narzędzia zgłaszania przez użytkowników do Grupa Wirtualna Polska informacji o naruszeniu prawa, regulaminu, naruszeniu dobrych obyczajów, norm współżycia społecznego itp. W tym celu Grupa Wirtualna Polska zapewni użytkownikom możliwość zgłoszenia takich naruszeń poprzez mechanizm dostępny w serwisie: "Zgłoś naruszenie regulaminu". Użytkownicy powinni wykorzystywać ten mechanizm w każdym przypadku oczywistego nielegalnego lub sprzecznego z Regulaminem działania użytkownika. Grupa Wirtualna Polska udostępnia również użytkownikom adres poczty elektronicznej w celu zgłaszania innych działań nielegalnych lub sprzecznych z Regulaminem (abuse@firma.o2).

 25. Grupa Wirtualna Polska oświadcza, iż stosowane przy ochronie serwisu frix.pl środki nie gwarantują bezpieczeństwa przekazu informacji. Jednocześnie Grupa Wirtualna Polska oświadcza, iż dokłada starań, aby zapewnić użytkownikom wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z serwisu frix.pl. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, w tym również dotyczące podejrzenia udostępniania plików zawierających wirusy i innych plików o podobnym charakterze lub innych aniżeli pliki treści o podobnym charakterze, należy zgłaszać na adres abuse@firma.Grupa Wirtualna Polska . Grupa Wirtualna Polska do korzystania z Internetu, w tym serwisu frix.pl, zaleca używanie aktualnego oprogramowania antywirusowego lub innego chroniącego użytkownika oprogramowania. W celu uzyskania szerszych informacji na temat bezpieczeństwa w Internecie, Grupa Wirtualna Polska zaleca użytkownikowi, by zwrócił się o takie informacje do świadczących tego typu usługi informatyczne. Grupa Wirtualna Polska nie odpowiada, w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie, za szkody poniesione przez użytkowników przy korzystaniu z serwisu frix.pl.

 26. Informacje opisujące funkcjonalność serwisu frix.pl dostępne są na stronie http://www.frix.pl/. Grupa Wirtualna Polska w celu poprawiania jakości serwisu frix.pl zastrzega sobie prawo do zmiany funkcjonalności serwisu frix.pl bez konieczności uprzedniego powiadamiania o tym fakcie użytkowników.

 27. W ramach przewidzianej dla serwisu frix.pl funkcjonalności Grupa Wirtualna Polska przewiduje grupowanie postów oraz określonych tematów przez umieszczenie ich w odpowiednich kategoriach (określonych forach dyskusyjnych). Użytkownik zamieszczając post jest zobowiązany do dokonania klasyfikacji umieszczanych tam treści przy wykorzystaniu narzędzi przewidzianych przez serwis frix.pl, przy czym klasyfikacja powinna być dokonywana z dołożeniem należytej staranności, wedle najlepszej wiedzy użytkownika w ramach bieżącej funkcjonalności serwisu frix.pl.

 28. Grupa Wirtualna Polska nie świadczy oraz nie zapewnia przechowywania i archiwizowania danych (treści zamieszczanych przez użytkowników serwisu) poprzez ich umieszczanie na serwerach Grupa Wirtualna Polska. Dane mogą być usunięte przez Grupa Wirtualna Polska w każdej chwili, bez jakichkolwiek roszczeń użytkowników w stosunku do Grupa Wirtualna Polska z tego tytułu, na zasadach określonych w Regulaminie, w tym również na skutek zawieszenia przez Grupa Wirtualna Polska prowadzenia serwisu frix.pl w przypadkach określonych w Regulaminie. Grupa Wirtualna Polska zastrzega sobie również prawo niepublikowania postów, wpisów, komentarzy, opinii, plików lub innych treści, w każdej chwili w przypadku naruszenia przepisów prawa lub zasad określonych w Regulaminie, w tym również na skutek zawieszenia przez Grupa Wirtualna Polska prowadzenia serwisu. Z tego powodu Grupa Wirtualna Polska odradza umieszczanie treści w serwisie frix.pl bez jednoczesnego pozostawienia sobie przez użytkownika kopii takich treści, jeśli umieszczane treści przedstawiają dla użytkownika jakąkolwiek wartość. Niezależnie od innych postanowień Regulaminu wyłączających odpowiedzialność Grupa Wirtualna Polska wyraźnie lub zezwalających Grupa Wirtualna Polska na określone działania, przez co wyłączona jest odpowiedzialność Grupa Wirtualna Polska za takie działania, Grupa Wirtualna Polska nie odpowiada również, w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie:

  • za niewłaściwy sposób korzystania przez użytkowników z serwisu frix.pl i szkody wynikłe z tego tytułu,
  • za treści umieszczane przez użytkowników w serwisie frix.pl, w tym w szczególności za umieszczone posty, pliki, komentarze, i szkody wynikłe z tego tytułu,
  • z tytułu naruszenia przez użytkowników praw osób trzecich poprzez korzystanie z serwisu frix.pl, w tym w szczególności poprzez naruszenie praw osobistych lub praw autorskich osób trzecich,
  • za zdarzenia wynikłe na skutek udostępnienia danych zarejestrowanego konta użytkownika osobie trzeciej lub też na skutek wejścia w posiadanie takich danych przez osobę trzecią bez wiedzy lub woli użytkownika z przyczyn niezależnych od Grupa Wirtualna Polska,
  • za usunięcie w dowolnym czasie dowolnego konta użytkownika lub dowolnego postu, pliku, komentarza lub innej treści umieszczonych przez użytkownika z przyczyn określonych w Regulaminie,
  • mając na uwadze darmowy charakter serwisu frix.pl, Grupa Wirtualna Polska w zakresie wszystkich darmowych usług udostępnianych w serwisie nie odpowiada za niefunkcjonowanie lub nieprawidłowe funkcjonowanie serwisu frix.pl w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie; Grupa Wirtualna Polska deklaruje, iż będzie dokładać starań, by okresy niedziałania lub nieprawidłowego działania serwisu frix.pl nie miały miejsca lub były ograniczone do niezbędnego minimum; w przypadku wprowadzenia przez Grupa Wirtualna Polska płatnych usług w ramach serwisu frix.pl, Regulamin zostanie zmieniony i określone zostaną zasady odpowiedzialności Grupa Wirtualna Polska w stosunku do użytkowników, którzy z takich usług będą korzystać,
  • za utratę jakichkolwiek danych umieszczonych przez użytkowników w serwisie frix.pl.


 29. Uwagi i zastrzeżenia dotyczące serwisu frix.pl należy zgłaszać na adres: http://pomoc.o2.pl/formularz.html?serwis=inne, lub pisemnie na adres: Grupa Wirtualna Polska Sp. z o.o., Warszawa (kod 02-231), ul. Jutrzenki 137 A.

 30. Grupa Wirtualna Polska oświadcza, iż wszystkie posty, pliki, komentarze oraz inne treści umieszczane w serwisie frix.pl są rejestrowane przez Grupa Wirtualna Polska, podobnie jak adresy IP, z jakich umieszczenie nastąpiło. Grupa Wirtualna Polska oświadcza, iż każdorazowo gdy zwracają się o to do Grupa Wirtualna Polska odpowiednie, uprawnione organy państwowe powołane do wykrywania, zapobiegania lub ścigania przestępstw, Grupa Wirtualna Polska udostępnia takim organom odpowiednie dane związane z funkcjonowaniem serwisu frix.pl, w tym dane dotyczące IP użytkownika, który umieścił daną treść lub w inny sposób korzystał z serwisu frix.pl, przy czym Grupa Wirtualna Polska działa w tym zakresie wyłącznie zgodnie z właściwymi przepisami prawa zobowiązującymi Grupa Wirtualna Polska do przekazania takich danych.

 31. Grupa Wirtualna Polska oświadcza iż w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług serwis frix.pl korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na komputerze użytkownika, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się z danego adresu IP (tzw. cookies). Użytkownik może w dowolnym momencie wyłączyć opcję przyjmowania cookies, jednakże może to spowodować utrudnienia w korzystaniu z serwisu frix.pl.

 32. Użytkownik umieszczając jakiekolwiek treści (w szczególności wpisy, posty, komentarze, opinie, pliki) w serwisie, wyraża jednocześnie zgodę na nieodpłatne wykorzystanie (publikowanie) tych treści w innych serwisach i innych mediach wydawanych przez Grupa Wirtualna Polska, w tym także w celach reklamowych.

 33. Regulamin wchodzi w życie z dniem 33. 1 grudnia 2011 roku. Regulamin jest dostępny na stronie http://www.frix.pl/regulamin.

 34. Grupa Wirtualna Polska zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie Grupa Wirtualna Polska poinformuje użytkowników o dokonanej zmianie poprzez zamieszczenie ujednoliconego tekstu zmienionego Regulaminu w serwisie obok testu dotychczasowego wraz z informacją o dokonaniu zmian. Zmiana Regulaminu obowiązuje użytkownika po upływie 14 dni od daty poinformowania o zmianie zgodnie z zdaniem poprzedzającym. Korzystanie przez użytkownika z serwisu po tym terminie jest jednoznaczne z akceptacją nowej treści Regulaminu.

 35. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Grupa Grupa Wirtualna Polska sp. z o.o. zamierza z dniem 30.11.2011 r.. przenieść ogół praw i obowiązków Grupy Grupa Wirtualna Polska sp. z o.o. względem użytkownika na Grupa Wirtualna Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. O powyższej zmianie użytkownicy zostaną dodatkowo poinformowani poprzez zamieszczenie informacji na stronie serwisu oraz ujednoliconego tekstu zmienionego Regulaminu obok tekstu dotychczasowego wraz z informacją o dokonaniu zmian na stronie serwisu. Odpowiedni komunikat zostanie również wyświetlony użytkownikowi po zalogowaniu się do konta. W ramach tego komunikatu użytkownik zostanie poproszony o wyrażenie zgody na powyższą zmianę, zaś w przypadku nie wyrażenia takiej zgody użytkownik ma prawo do rezygnacji z usług świadczonych mu na podstawie Regulaminu w terminie 30 (trzydzieści) dni licząc od dnia wyświetlenia tego komunikatu, poprzez usunięcie konta. Bezskuteczny upływ tego terminu będzie równoznaczny z wyrażeniem przez użytkownika zgody na przeniesienie ogółu obowiązków Grupy Grupa Wirtualna Polska sp. z o.o. względem użytkownika na Grupa Wirtualna Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.